Uw kind onze zorg

Ondersteuning op maat
In de klas krijgen de leerlingen zoveel mogelijk 'ondersteuning op maat'. De leerkrachten maken groepsplannen met doelen voor elke leerling. Ze onderzoeken of een leerling toe kan met extra, minimale of basisondersteuning per vakgebied en stellen tenminste vier keer per jaar vast of deze begeleiding ook op maat is. Wanneer dat nodig is worden ook individuele plannen gemaakt. Dit gebeurt wanneer er speciale hulpvragen zijn of wanneer de begeleiding buiten de reguliere begeleiding of het reguliere leerstofaanbod moet plaatsvinden.

Elk jaar vindt intensief overdracht plaats van alle gegevens tussen de huidige leerkracht en de leerkracht van het volgende leerjaar. Meerdere keren per jaar overleggen intern begeleider en leerkracht over het functioneren van een leerling in de groep en de groep als geheel.

De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen die met extra aandacht begeleid moeten worden, komt regelmatig in een overleg tussen de leerkracht, de intern begeleider en de directie aan de orde. De voortgang in ontwikkeling en de prognose worden dan besproken.

Wanneer meer deskundigheid gewenst wordt, kan het team voor deze bespreking worden aangevuld met externe deskundigen als schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, psycholoog, schoolarts, enzovoort. Voor zo'n overleg worden de ouders in de regel ook uitgenodigd. Zij moeten vooraf ook toestemming geven voor het bespreken van hun kind in dit overleg.

Intern begeleider
De intern begeleider is een leerkracht met specialistische kennis over onderwijskundige hulp aan leerlingen en leerkrachten. Wanneer er vragen zijn over de begeleiding van een leerling in een klas of wanneer een leerling extra begeleiding behoeft, dan bespreken de leerkracht en intern begeleider een plan van aanpak met de directeur. Eventueel kan dan ook nader onderzoek worden voorgesteld. Elke stap wordt met de ouders besproken. Mogelijk resulteert dit alles in een ondersteuningsplan dat in bijna alle gevallen in de eigen klas wordt uitgevoerd.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid van uw kind?
Wij werken met het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) voor het herkennen en begeleiden van begaafde leerlingen in groep 1 tot en met groep 8. Zij hebben niet alleen behoefte aan moeilijker opdrachten, maar hanteren ook andere denkstrategieën dan andere leerlingen. In de klas krijgen zij compacte lesstof waarmee ze met grotere stappen door het leeraanbod gaan. Hoogbegaafde leerlingen kunnen één ochtend per week les volgens een speciaal programma, Vostok genaamd. Sinds september 2015 is er in Landsmeer een Vostoksteunpunt op OBS De Stap voor hoogbegaafde leerlingen in Landsmeer.

Ouders aan het woord

"Het is een fijne school en lekker in de buurt."

"Veel kinderen die in de buurt wonen, zitten ook op deze school en dat is erg leuk omdat ze buiten school elkaar ook vaak zien."