Onze speerpunten

Prioriteiten 2022-2023

Vormen van een Integraal Kindcentrum (IKC)
In De Wagemakerschool hebben we met een sportieve BSO, samenwerking met kinderopvang KIDS. Het afgelopen jaar zouden we samen kijken hoe we een doorgaande lijn krijgen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Door de coronacrisis -en daarmee het onderwijs op afstand en we tijdens de lockdowns niet fysiek aanwezig waren in de school- heeft dit voor onvoldoende ontwikkeling gezorgd. Bovendien hebben de personele wisselingen bij de BSO gezorgd voor een wisselende bezetting. We gaan dit in het komende schooljaar uitvoeren. Ook gaan we onderzoeken we of het haalbaar is te starten met peuteropvang in de school.  

Ouderbetrokkenheid
Onder begeleiding van het bureau Beekveld en Terpstra hebben we in kaart gebracht in welke vorm wij de ouderbetrokkenheid op de Wagemakerschool vorm willen geven. Wat verwachten we van de ouders en wat verwachten de ouders van ons? Het eindresultaat zal een klankbordgroep worden, samengesteld uit ouders en personeelsleden die over diverse zaken van gedachte kunnen gaan wisselen.  

Kieskasten en materiaal inzet meerbegaafde leerlingen 
In schooljaar 2021-2022 hebben we met de NPO-gelden Kieskasten aangeschaft en materiaal voor in deze kasten. Ook zit er veel materiaal in voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. We hebben de materialen besteld en in de klassen gezet. De leerkrachten hebben zelf de inzet van de materialen bepaald in het afgelopen schooljaar. Voor schooljaar 22-23 zullen we deskundige hulp inschakelen om schoolbreed de inzet van de materialen vorm te geven.  

Bibliotheekplan/leesbevordering
Het afgelopen jaar hebben we een driejarige overeenkomst gesloten met Bibliotheek Waterland om het (technisch)lezen en de leesmotivatie te verhogen op de Wagemakerschool. De schoolbibliotheek wordt helemaal opgeschoond en geprofessionaliseerd. Verschillende leesvormen en activiteiten zullen door de leesconsulenten van de bibliotheek geïmplementeerd worden. De leesconsulente is met wekelijkse regelmaat in de school/de groepen te vinden.

Implementatie nieuwe rekenmethode
Het afgelopen schooljaar hebben we een intensief traject gehad voor het implementeren van de nieuwe rekenmethode Getallen en Ruimte Junior. Voor het komende jaar zullen we verder gaan met dit traject om de methode nog beter onder de knie te krijgen. Een werkgroep bestaande uit leerkrachten, waaronder de rekenspecialist en een deskundige externe adviseur zullen het vervolgtraject vorm geven.

Vreedzame school / Leerteam gedrag
Na een tweejarige implementatie is het nu zaak om de Vreedzame school verder in de organisatie te borgen en te kijken  in hoeverre we hier nog begeleiding voor nodig hebben. De lessen in het kader van de Vreedzame School worden wekelijks in alle groepen gegeven, de mediatoren zijn getraind/gekozen en voeren hun rol uit. In het schooljaar 2022-2023) zullen we de ingezette koers gaan uitbreiden. Mogelijk de BSO meer te betrekken en ook " Vreedzaam". te maken. De hallen van de school worden van een nieuwe inrichting voorzien en deze zullen ook aangekleed worden zodat de Vreedzame school herkenbaar is voor iedereen.

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team met enthousiaste leerkrachten."

"We doen er alles aan doen om de leerlingen iets extra's te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. We maken duidelijk afspraken met elkaar en komen die na."