Ons team

Ons onderwijsteam heeft een goede mix van leerkrachten met jarenlange onderwijservaring en startende leerkrachten met nieuwe kennis en ideeën, die samen leren en elkaar inspireren.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en geeft leiding aan het team. 
De leerkrachten hebben naast hun groepstaken ook andere taken binnen de school. Zij hebben bijvoorbeeld zitting in de medezeggenschapsraad, coördineren het taal- of rekenonderwijs en nemen deel aan diverse overleggen. De extra taken voor het personeel zijn vastgelegd in het taakbeleid dat jaarlijks wordt aangepast.
Naast de groepsleerkrachten zijn er vakleerkrachten voor muziek (alle groepen) en gym (groepen 3 t/m 8).

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en kijkt wat een passende oplossing is. Zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht daarover. 

Voor de ondersteunende taken is er een administratief medewerker.

Ouders aan het woord

"De omgang met elkaar is goed."

"Er is een lage drempel om leerkrachten te benaderen. Mijn kind voelt zich absoluut op haar gemak op De Wagemakerschool."