Criteria toelating

Om uw kind tot de school te kunnen toelaten hanteren wij de volgende criteria:
  • Uw kind moet minimaal 4 jaar oud zijn. Uw kind mag op de 4e verjaardag naar school.
  • Uw kind moet zindelijk zijn.
  • Uw kind mag qua gedrag de rust en veiligheid in een klas niet structureel in gevaar brengen.
  • Vraagt uw kind om specifieke verzorging/begeleiding, dan moet de school daaraan kunnen voldoen. Daarbij moeten ook de ARBO-richtlijnen voor schoolpersoneel in acht genomen worden
  • Er dient voldoende ruimte (opnamecapaciteit) te zijn
De directie toetst uw aanmelding aan deze criteria. Ouders zijn verplicht hierover mededeling te doen.
In beginsel wordt elk kind toegelaten. Een uitzondering hierop vormen leerlingen die op een andere school of opvang een verwijzingsadvies voor het speciaal (basis) onderwijs hebben ontvangen.
Wanneer ouders hun kind in hogere groepen op De Wagemakerschool wensen te laten instromen vindt een toetsing plaats, waarvan contact met de school van herkomst altijd deel uitmaakt. Tenslotte hebben we t.a.v. leerlingen met een handicap te maken met speciale regelgeving.

Omtrent toelating beslist de directeur. Bij weigering wordt aan u schriftelijk aangegeven welke argumenten hebben geleid tot de afwijzing. Tegen dit besluit kunt u in beroep gaan bij ons schoolbestuur OPSPOOR.
 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team met enthousiaste leerkrachten."

"We doen er alles aan doen om de leerlingen iets extra's te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. We maken duidelijk afspraken met elkaar en komen die na."